FEMINA- KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATELIEK, občianske združenie so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, ukončuje svoju činnosť pod týmto názvom.     V nepretržitej činnosti pokračuje pod novým názvom Literárne umenie, občianske združenie, so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok.

Stručné zhodnotenie činnosti združenia od jeho založenia r. 2008-2018.

Združenie založilo 5.2. 2008. jedenásť slovenských spisovateliek za finančnej a spoločenskej podpory Judr. Petra Plučinského. Predsedníčkou združenia sa stala spisovateľka Anita Tešovičová. Po trojmesačnom vedení z pozície odstúpila. Na jej miesto nastúpila Dagmar Wagnerová Škamlová, ktorá OZ viedla pol roka. Zo zdravotných dôvodov sa funkcie predsedníčky OZ vzdala a na dvojročné obdobie bola zvolená Viera Švenková. OZ v tomto období prijalo medzi seba sedem nových členiek.

Členky sa intenzívne zapájali do literárneho diania besedami, diskusiami o literatúre v kluboch, v knižniciach a iných spoločenských zariadeniach.V priebehu dvoch rokov pod vedením Viery Švenkovej zrealizovali 83 individuálnych literárnych aktivít. Za finančnej podpory čestného člena Judr. Petra Plučinského vydali jednu antológiu, usporiadali spoločensky významnú konferenciu na tému: Násilie v spoločnosti.

Ministerstvo kultúry SR podporilo dva krát projekt na podporu ich činnosti a realizáciu literárnych besied.

Po jej dvoch rokoch, vo februári 2011, za predsedníčku OZ bola zvolená Viera Valachovičová Ryšavá, ktorá pokračovala v rozbehnutom smerovaní združenia. Vo funkcii je tretie volebné obdobie. Združenie prijalo medzi seba nové členky a rozrástlo sa na 23 literárne činných spisovateliek, ktoré od svojho vzniku, 5.2.2008 do 8.2.2018 , vydalo ďalšie dve antológie, ktoré zafinancoval čestný člen združenia Judr. Peter Plučinký a podporil realizáciu ďalšej konferencie na tému násilia.

Z dvadsiatich troch členiek sa dvanásť intenzívne zapájalo do spoločenských aktivít v školách, kluboch a kultúrnych zariadeniach. Pôsobili na šírenie literárneho povedomia mládeže a širokej verejnosti. Vydali spolu 39 kníh beletrie pre dospelých, literatúry pre deti a 4 zbierky poézie. Od 5. 2. 2008 do 31.1. 2018 dvadsať tri členiek zrealizovali 348 literárnych besied v školách, kultúrnych zariadeniach na to prispôsobených. Od r. 2012 sedem členiek : Hedvika Kramárová, Ľubomíra Miháliková, Mária Mesárošová, Dagmar Škamlová, Martina Monošová, Viera Procházková, Ľudmila Ješková a Viera Valachovičová Ryšavá hodnotili v porotách okresných, krajských kôl literárne výkony súťažiacich žiakov a študentov. Od založenia združenia vypracovali 15 projektov a predložili žiadosti na finančnú podporu svojej činnosti. Z toho bolo osem projektov podporených FPU

Od októbra 2013 združenie vysiela reláciu -Literárny podvečer v regionálnom vysielači Média Modra s.r.o. , so zámerom približovať širokej verejnosti profily slovenských spisovateľov, pôvodnú slovenskú literatúru i umelcov z iných umení. Do 31.1.2018 odvysielali 210 hodinových premiér a 27 repríz. Z toho polovicu relácií bez finančného krytia dobrovoľne, pretože nechceli pretrhnúť činnosť OZ. Rozhovory so slovenskými umelcami uskutočňovali: Hedvika Kramárová, Tatiana Jaglová, Mária Mesárošová ,Patrícia Brestovanská, Ľubomíra Miháliková, Viera Valachovičová Ryšavá, Viera Procházková, Ľudmila Ješková . Prizvaných hostí bolo 210 , ktorí oboznamovali verejnosť so svojou tvorbou a odpovedali na spoločenské otázky, týkajúcich sa literárneho umenia a ďalších umení.