Literárne umenie, občianske združenie, so sídlom Bernolákova 36, 902 01 Pezinok, pokračuje vo svojej činnosti pod novým názvom.

Vízia smerovania organizácie. Členky OZ budú napĺňať rozšírenú víziu činnosti združenia, so zachovaním archívu predchádzajúcej činnosti na novej stránke http://www.literarneumenie.sk

Literátky budú popri tom písať, svoju tvorbu šíriť vo verejnosti. Veľa z nich má pedagogické vzdelanie a reaguje na spoločenské požiadavky, umelecky pôsobí na deti, mládež i dospelých. Aktívne vstupuje do tvorivého dialógu multikultúrnej výchovy na rôznych stupňoch škôl. Aj v budúcnosti sa budú zameriavať na rozvíjanie osobného potenciálu žiakov a študentov inter- produktívnymi aktivitami v spojení s umeleckým čítaním, autorským prednesom, zážitkovým vnímaním umeleckých textov a porozumeniu práci so slovom. Svojou činnosťou budú pokračovať v pôsobení na mládež, podnecovať ich záujem o spoločenský a kultivovaný prejav širšej verejnosti. Naďalej sa budú zapájať do kultúrneho diania v regiónoch Slovenska, zvyšovať povedomie o literatúre, slovenských literátoch a umelcoch iných umení v spolupráci s literárnymi zoskupeniami na Slovensku a v zahraničí. Umožnia im prejaviť sa v aktivitách organizácie -Literárne umenie, občianske združenie.

Literárne umenie, občianske združenie nadviazalo na doterajšie vysielanie relácií -Literárny podvečer. Spoluprácu s Média Modra s.r.o. potvrdilo záväzne, zmluvou a pravidelne stanovenou vysielacou hodinou.
Premiéra sa bude vysielať každú prvú nedeľu v mesiaci od 18. 00 hod. , repríza od 24.00 hod..
Pôvodný zámer, šíriť slovenskú literatúru, rozšíria o vysielanie pôvodnej slovenskej hudby z dielne maestra Adama Hudeca a iných hudobných umelcov.
Vízia smerovania je otvorená a prístupná novým podnetom.