Na zhromaždení členiek FEMINY – Klubu slovenských spisovateliek, občianskeho združenia sa zvolili orgány združenia – Správna rada a Revízna rada. Zhromaždenie otvorila Vladimíra Komorovská, oprávnená konať za prípravný výbor. V nasledujúcich voľbách orgánov združenia boli zvolené: Dagmar Škamlová – Wagnerová za predsedníčku Správnej rady, Tatiana Jaglová a Viera Valachovičová za členky Správnej rady. Vladimíra Komorovská za predsedníčku Revíznej rady, Otília Dufeková a Viera Švenková za členky Revíznej rady.