Výber a tvorba z monodrámy Milky Zimkovej a jej životné fragmenty.

Ľubomíra Mihaliková