Stretnutie so žiakmi Základnej školy Dostojevského 25, v Poprade.Beseda – Hrdinka z knihy Johanka zo Zapadáčikova. 

Toňa Revajová.