Stretnutie so žiakmi Základnej školy Mládeže v Poprade. Beseda – Hrdinka z knihy Johanka zo Zapadáčikova. 

Toňa Revajová.