vypisuje od 15. 01. 2020 do 20.04. 2020 druhý ročník literárnej súťaže „Rozlet“ pre žiakov základných škôl, študentov odborných, stredných škôl, gymnázií sústredených okolo literárnych krúžkov. Tvorba je rozdelená do vekových kategórií od 10 -20 rokov.  Výnimočne nadané deti, ktoré nedovŕšili 10 rokov sa  môžu zúčastniť súťaže s podmienkou napísať curriculum svojich predchádzajúcich úspechov na e mail info@literarneumenie.sk  V prípade, že nemáte príležitosť spolupracovať v literárne činnom krúžku, máte možnosť prihlásiť sa do súťaže aj individuálne. Súťaž až do vyhodnotenia víťazov prebieha anonymne. Zverejňuje sa poradie víťaznej tvorby a jej autori.

Slávnostné  vyhodnotenie sa uskutoční  20. 5. 2020  o 15. hod.  v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho , Rázusova 1 v Trnave.

Cieľom súťaže je:
motivovať deti, mládež a tak podporovať kreativitu vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a konfrontáciu vlastnej literárnej tvorby s verejnosťou.

Súťaž bude hodnotená dvoma spôsobmi:

  1. do hodnotenia literárnych prác sa môžu zapojiť učitelia spoločne so žiakmi na hodinách literatúry, vedúci literárnych krúžkov a iní ….

Online hlasovanie dáva príležitosť porovnávať úroveň súťažiacich prác,

  1. –súbežne odborná porota vyhodnotí vlastné poradie autorských prác,

– následne usporiada s víťazmi jednotlivých kategórií slávnostné odovzdávanie ocenení z oboch spôsobov vyhodnotenia,

–  s víťazmi sa uskutoční rozhovor do  literárnej relácie „ Literárny podvečer“ . Rozhovor odvysiela  Média Modra s.r.o.,
– v spolupráci s redakciou „Literárny týždenník“ zverejní výsledky súťaže v oznamoch novín Literárneho týždenníka,

– výsledky súťaže budú zverejnené na stránke  https://www.literarneumenie.sk. týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien víťazom,

–  víťazi získajú i vecné ceny.

Náklady za cestovné sa účastníkom neprepláca.

Poradie umiestnenia víťazov v súťaži. Organizátori si vyhradzujú právo šíriť súťaž do škôl s vyučovacím jazykom slovenským na území Slovenska, v časopisoch zameraných na šírenie literatúry a internetom.

 Podmienky súťaže:

Práce musia byť napísané v slovenskom jazyku, písané na počítači, odoslané cez https://www.literarneumenie.sk

Téma: Ja a svet okolo

Literárny žáner sa nevymedzuje. /  básne, príbehy, , rozprávky vo vzťahu k prírode, k ľuďom, zvieratám a iné témy, rezonujúce v duši mladého človeka vo vzťahu k sebe a spoločnosti /,

– v próze najviac 4 500 znakov ( 3 nor. strany)

– v poézií najviac 3 básne.

Víťazné príspevky z iných celoslovenských súťaží sa do súťaže nezaraďujú!

Výnimkou  sú  príspevky víťazov v triednych a  školských kolách.

Vyplňte prihlášku!  Práce posielajte cez https://www.literarneumenie.sk/sutaze/